ⴰⵙⴼⵖ ⵏ « ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⴳⴰⵔ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ : ⵜⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ». ⴰⵎⴽ ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵉⴷⵜ ⴷ ⵎⴰⵎⴽ ⵔⴰⴷ ⵏⴼⵔⴳ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⴷⴰⵜ ⵉⵅⵕⵕⵉⵇⵏ