« ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ, ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴳ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ » ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ G20 ⵅⴼ ⵓⵖⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ 2024 ⴳ ⵙⴰⵡⴱⵓⵍⵓ - ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ