ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡⴰ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ