ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵓ 2022 ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴽⴰⴱ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ  ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎ 20 MAY 2022

ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵓ 2022 ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴽⴰⴱ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⵉ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎ

ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵓ 2022 ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴽⴰⴱ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ  ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⴷ...

Read more +

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ  ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⴰⵏⵏ, ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵓ 2022 ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵎⵉⴷⵉ 1 ⵜⵉⴼⵉ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⵅⵉⵢⵢⴰⵕ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔ 20 MAY 2022

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⴰⵏⵏ, ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵓ 2022 ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵎⵉⴷⵉ 1 ⵜⵉⴼⵉ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⵅⵉⵢⵢⴰⵕ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ  ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⴰⵏⵏ, ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵓ 2022 ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵎⵉⴷⵉ 1 ⵜⵉⴼⵉ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ...

Read more +

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⵙⴷⴷⴻⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ, ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ 05 MAY 2022

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⵙⴷⴷⴻⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ, ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ

ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ  ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵜⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⴳ ⵢⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ 2022 ⴳ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣ...

Read more +

ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ 22 APRIL 2022

ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ

ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴱⵓⴱⴽⵉⵔ ⵙⴰⵀⵉⵏ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ...

Read more +

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⴱⵏ ⵟⵓⴼⴰⵢⵍ ⵖⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 08 APRIL 2022

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⴱⵏ ⵟⵓⴼⴰⵢⵍ ⵖⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙ...

Read more +

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴰⵙ ⴰⵍⵓⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ 05 APRIL 2022

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴰⵙ ⴰⵍⵓⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 05 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵍⵓⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵏ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⵉⵎ ⵉⴼ ⵉⵎ. ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⵓⵍⵓⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ...

Read more +

ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⵕⵓⵏⵉⴽ ⴱⵓⵜⵉ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 01 APRIL 2022

ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⵕⵓⵏⵉⴽ ⴱⵓⵜⵉ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵉⵕⵓⵏⵉⴽ ⴱⵓⵜⵉ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ...

Read more +

« ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴳⴰⵔⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵎⵏ ⴰⵔ ⵣⵔⵔⴽⵏⵜ ⵜⵉⴷⵔⴼⵉⵏ » 31 MARCH 2022

« ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴳⴰⵔⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵎⵏ ⴰⵔ ⵣⵔⵔⴽⵏⵜ ⵜⵉⴷⵔⴼⵉⵏ »

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵛⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴳⴰⵔⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ...

Read more +

ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴳ ⵓⵔⵣⴼ ⵖⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 25 MARCH 2022

ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵔⵣⴼ ⵖⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⵜⵙ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⴰⵚⵓⵍ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵎⴰⵕⵚ 2022, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵖⵔ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ. ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ...

Read more +

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 66 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵎⵓⵏⵉⵏ  ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ (GMMP) 25 MARCH 2022

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 66 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵎⵓⵏⵉⵏ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ (GMMP)

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ, ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ (GMMP), ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 66 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜ...

Read more +