ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ GitexAfrica  ⵏⵏⴰ  ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙⴳ 29 ⴰⵔ 31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 29 MAY 2024

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ GitexAfrica ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙⴳ 29 ⴰⵔ 31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024

ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵉⵙⵙⴰ ⵄⴰⵙⵍⵓⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵕⵊⵉⵙ ⵕⴰⵖⵖⴰⵢ, ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵍⴰⵀⴰⴽⴰ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ...

Read more +

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⵏ 21 ⴷ 22 ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ RIARC, ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴽⵕⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ 22 MAY 2024

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⵏ 21 ⴷ 22 ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ RIARC, ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴽⵕⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⵏ 21 ⴷ 22 ⵏ  « ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ RIARC » ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴰⴽⵕⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2022-2024, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 ...

Read more +

ⵜⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⵉⵎⵉⵣⴰⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵅⵔⵔⵉⵇⵏ ⴷ ⵓⵎⵛⴽⵛⴰⵎ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ “ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ” ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 21 ⴷ 22 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 21 MAY 2024

ⵜⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⵉⵎⵉⵣⴰⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵅⵔⵔⵉⵇⵏ ⴷ ⵓⵎⵛⴽⵛⴰⵎ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ “ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ” ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 21 ⴷ 22 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024

“ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⴷ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵓⵔ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ”, ⴰⵢ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 ⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳ...

Read more +

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ  ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ 09 MAY 2024

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ 09 ⴰⵔ 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵕⴱⴱⵉ...

Read more +

« ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ, ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴳ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ » ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ G20 ⵅⴼ ⵓⵖⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ 2024 ⴳ ⵙⴰⵡⴱⵓⵍⵓ - ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ 01 MAY 2024

« ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ, ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴳ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ » ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ G20 ⵅⴼ ⵓⵖⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ 2024 ⴳ ⵙⴰⵡⴱⵓⵍⵓ - ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ

« ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴷⵓⵙ ⵉ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵉⴽⵣ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵉⵎⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⵛⴽ...

Read more +

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⵜⵓⵎⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵎⵓⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⵉⵎⵍⵥⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ 24 APRIL 2024

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⵜⵓⵎⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵎⵓⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⵉⵎⵍⵥⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ

ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⵛⴽ...

Read more +

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 31 ⵏ COPEAM ⴳ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ 19 APRIL 2024

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 31 ⵏ COPEAM ⴳ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 31 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ (COPEAM), ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 18 ⴷ 19 ⵉⵔⵉⵔ 2024, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⴰⴱⵓⵍⵉ ⴳ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ,...

Read more +

ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ  ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 03 APRIL 2024

ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ 03 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍ...

Read more +

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⵓⵀⵢⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ 02 APRIL 2024

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⵓⵀⵢⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 02 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2024, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵖⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵅⴼ “ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ” ⵙⴳ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⴽ...

Read more +

ⴰⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ ⵓⵣⵏⵏⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ  ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ 29 MARCH 2024

ⴰⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ ⵓⵣⵏⵏⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵉⴳⵎⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴰⵏⵣⵔⴰⴼ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ “ⵓⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ ⵓⵣⵏⵏⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ, ⴰⵇⵥⵥⵕ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⵉⵜ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵎⵓ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ...

Read more +