ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 21 NOVEMBER 2021

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⴱⴰⴽⴰⵔ ⴷⵉⵢⴰⴳⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ...

Read more +

ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ,  ⴳ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 11 NOVEMBER 2021

ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ, ⴳ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵓ ⵛⵉⵏⴽⴰⴼⴰ ⴰⵢ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙⴳ 8 ⴰⵔ 11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⵖⵔ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜ...

Read more +

« ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵙⵉ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ 29 OCTOBER 2021

« ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵙⵉ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⵜⴰⴷⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵚⵕ, ⵅⴼ «ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴼⵍⵙ ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ...

Read more +

ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵡⵉⵙⵙ 27 ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴳ ⵡⴰⴳⴰⴷⵓⴳⵓ 20 OCTOBER 2021

ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵡⵉⵙⵙ 27 ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴳ ⵡⴰⴳⴰⴷⵓⴳⵓ

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⴽⵜⵓⴱⵕ ⴳ ⵡⴰⴳⴰⴷⵓⴳⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ...

Read more +

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓ, ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃⴷⴷⵉⵏ, ⴱⵓⵡⵣⵎⴰⵔⵏⵉ ⴷ ⴱⵓⵕⴱⴰⵟ ⵓⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⴰⴷⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵢ 19 OCTOBER 2021

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓ, ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃⴷⴷⵉⵏ, ⴱⵓⵡⵣⵎⴰⵔⵏⵉ ⴷ ⴱⵓⵕⴱⴰⵟ ⵓⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⴰⴷⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵢ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2021 ⴳ ⵡⴰⴳⴰⴷⵓⴳⵓ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ...

Read more +

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ  ⵉⵕⵥⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ  ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ 18 OCTOBER 2021

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵕⵥⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ

ⵉⵕⵥⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2021, ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ ⵏⵏⵙ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ. ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵏⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⴰⴳⴳⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵡⵓⵎ...

Read more +

« ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⴷ ⴳ ⵡⵓⴱⵖⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ 12 OCTOBER 2021

« ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⴷ ⴳ ⵡⵓⴱⵖⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

« ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⴷ ⴳ ⵡⵓⴱⵖⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ » ⴰⵢ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2021 ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 21 ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵍ...

Read more +

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 07 OCTOBER 2021

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵉⵙⴰ ⴰⵙⵍⵓⵏ, ...

Read more +

« ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜ ⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵢ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ 05 OCTOBER 2021

« ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜ ⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵢ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ

« ⵎⵛ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵏ, ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵉ ⵓⵕⴷⵢⵓ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⵎⵇⵇⵓⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⵜⴻⵜ...

Read more +

ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵉⵍⵍ ⵙⵜⵉⵡⴰⵔⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 27 SEPTEMBER 2021

ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵉⵍⵍ ⵙⵜⵉⵡⴰⵔⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵉⵍⵍ ⵙⵜⵉⵡⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵜⵙⵎⵏⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⵉ ⵜⴷⵉ...

Read more +