ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ 21 SEPTEMBER 2023

ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵜⵜⵡⵚⵚⴰ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵉ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵏⵜ ...

Read more +

ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴼⵔⵉⵇ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ 14 SEPTEMBER 2023

ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴼⵔⵉⵇ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ10 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2023 ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴼⵔⵉⵇ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ, ⵎⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⴳ ⴽⵓⵜⵓⵏⵓ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⵡ...

Read more +

ⴰⵙⵉⵡⴹ 13 SEPTEMBER 2023

ⴰⵙⵉⵡⴹ

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵉⵡⵡⵜⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 08 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵎ ⵙ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ, ...

Read more +

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 07 SEPTEMBER 2023

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2023, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⴷⴰ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵃⴰⵊⵍⵜⵡⴰⵎ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ...

Read more +

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵣⵉⵔⴱⴰⵢⴷⵊⴰⵏ ⵏⴰⴹⵉⵎ ⵚⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 06 SEPTEMBER 2023

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵣⵉⵔⴱⴰⵢⴷⵊⴰⵏ ⵏⴰⴹⵉⵎ ⵚⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 5 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⴹⵉⵎ ⵚⴰⵎⴰⴷⵓⴼ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ...

Read more +

« ⴷⴰⵜ ⵜⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⵔⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ » 19 JUNE 2023

« ⴷⴰⵜ ⵜⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⵔⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ »

ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴳ ⴱⵓⵏ, ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷⵓⵜⵛⵉ ⴼⵉⵍⵍⵉ, ⴳ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ...

Read more +

ⵜⴰⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵎ ⵉ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ  ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵍⵏ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴽⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 12 JUNE 2023

ⵜⴰⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵎ ⵉ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵍⵏ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴽⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023

ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ ...

Read more +

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 28 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ 09 JUNE 2023

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 28 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵖ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ, ⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⴱⴰⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡ...

Read more +

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 69 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ 08 JUNE 2023

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 69 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵢⴰⵎⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵉⵙⵙⴰ ⵄⴰⵙⵍⵓⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵊⴰⵍⵉⵍ ⵍⵃⴰⵎⵎⵓⵎⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴳ ⵍⵉⵙⴱⵓⵏ, ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 69 ⵏ ⵓⵙⵇⵇ...

Read more +

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ, 7 ⴷ 8 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 « ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⴼⴹ » ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ 07 JUNE 2023

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ, 7 ⴷ 8 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 « ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⴼⴹ » ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷⵖⵉ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ, ⵉⵙ « ⵓⵔ ...

Read more +