ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ 23 SEPTEMBER 2022

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵢⵓⵙⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ  ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵔⵉⵕⴰⴽ), ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2022, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵓⵎ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰ...

Read more +

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 23 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ 21 SEPTEMBER 2022

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 23 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 23 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ « ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ: ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⴽ...

Read more +

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵙⴰⵃⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ 06 SEPTEMBER 2022

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵙⴰⵃⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵢⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵙⴰⵃⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵓⵏⵉ ⴱⵓⵔⴳⵡⴰⵏ, ⵕⵥⵎⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵓ...

Read more +

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ 05 SEPTEMBER 2022

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵓⵏⵉ ⴱⵓⵔⴳⵡⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵕⵥⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 05 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉ...

Read more +

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 01 SEPTEMBER 2022

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⴼⴰⵕⵓⵇ ⴹⵓⴳⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ....

Read more +

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ  ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵟⵕⴰⴱⵍⵓⵙ 18 ⵖⵓⵛⵜ 18 AUGUST 2022

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵟⵕⴰⴱⵍⵓⵙ 18 ⵖⵓⵛⵜ

ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎ...

Read more +

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙ. ⴻ. ⵎ. ⵕⵓⴱⵉⵔ ⴷⵓⵍⴳⵔ 19 JULY 2022

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙ. ⴻ. ⵎ. ⵕⵓⴱⵉⵔ ⴷⵓⵍⴳⵔ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙ.ⴻ.ⵎ. ⵕⵓⴱⵉⵔ ⴷⵓⵍⴳⵔ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ....

Read more +

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ « ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵥⵎⴼⵙⵎ», ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ  ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ 13 JULY 2022

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ « ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵥⵎⴼⵙⵎ», ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵥⵎⴼⵙⵎ), ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵏⵟⵓⵏⵓ ⴷⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴱⵉⵏⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⵓ...

Read more +

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵕⵎⵉⵏ ⵎⵓⵕⵜ-ⴳⵓⵎⵉⵣ, ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 05 JULY 2022

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵕⵎⵉⵏ ⵎⵓⵕⵜ-ⴳⵓⵎⵉⵣ, ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵕⵎⵉⵏ ⵎⵓⵕⵜ-ⴳⵓⵎⵉⵣ, ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵜ...

Read more +

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ  ⵏ ⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 29 JUNE 2022

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⵜⵔⵉⵙⵉⵢⴰ ⴱⵉⵍⴰⵔ ⵍⵓⵎⴱⴰⵕ ⴽⵓⵙⵙⴰⴽ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⴳ ...

Read more +