ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵖⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ