« ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜ ⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵢ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ