« ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵙⵉ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ