ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⴳⴰⴱⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ