ⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴽⵎⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ