ⴰⵙⵏⵎⴽⵍ ⴰⵙⵖⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ, ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵔⵉ, ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⴰⵢⵏ : « ⵜⵉⵢⵓⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⴳⴰⵔ ⵉⴽⵣ ⴳⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ »