ⴰⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ ⵓⵣⵏⵏⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵓⵔ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ