« ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⴷ ⴳ ⵡⵓⴱⵖⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ