« ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵖⵔ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ » ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ