ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏⵉⵢⴰⵎⵉ, 12 ⴷ 13 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023 ⵜⵡⵚⵚⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇ