ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵍⵓⵏⵉⵙⴽⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⵊⵍⵍⴰⵙⵙⵉ