ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ