ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⴰⵖⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ.