ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⵓⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵕⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⴰⵎⵣⵖⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ