ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵢⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵜⵍⴰⵢ » ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 22 ⴷ 23 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023