ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵎⵙⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ « ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ »