ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴳⵎⴰⴹ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ « ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ »