ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵀⴰⵛⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⵓⵎⵉⵢⴰ ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ ⵖⵓⵏⴰⵢⵎⴰⵜ, ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ