ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵙⴷⵓⵙ ⴳⵔ ⵉⵎⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵢⴰⵡⵓⵏⴷⵉ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 8-9 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023