ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ 21 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023