ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓ, ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃⴷⴷⵉⵏ, ⴱⵓⵡⵣⵎⴰⵔⵏⵉ ⴷ ⴱⵓⵕⴱⴰⵟ ⵓⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⴰⴷⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵢ