ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ : ⴰⴷⴰⴼ ⴰⵏⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ