« ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜ ⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵢ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ 05 OCTOBER 2021

« ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜ ⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵢ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ

« ⵎⵛ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵏ, ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵉ ⵓⵕⴷⵢⵓ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵜⵎⵇⵇⵓⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵡⵉ ⵜⴻⵜ...

Read more +

ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵉⵍⵍ ⵙⵜⵉⵡⴰⵔⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 27 SEPTEMBER 2021

ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵉⵍⵍ ⵙⵜⵉⵡⴰⵔⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵉⵍⵍ ⵙⵜⵉⵡⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵜⵙⵎⵏⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⵉ ⵜⴷⵉ...

Read more +

ⴰⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⵜⵍⵖⴰ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ 15 SEPTEMBER 2021

ⴰⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ : ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⵜⵍⵖⴰ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ

« ⴰⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵉⵜⵜⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ » ⴰⵢⴷ ⵜⵏⵏⴰ, ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ...

Read more +

ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵡⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ 08 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021 ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 08 SEPTEMBER 2021

ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⵉⵡⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ 08 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021 ⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 06 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵎⴰⵙⵙ ...

Read more +

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ  ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⴰⵖⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ. 12 AUGUST 2021

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⴰⵖⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍ ⴳ 8 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021, ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⴰⵖⵜ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ...

Read more +

ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ : ⴰⴷⴰⴼ ⴰⵏⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ 03 AUGUST 2021

ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ : ⴰⴷⴰⴼ ⴰⵏⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵢⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ...

Read more +

ⴰⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵏⵎⵍ ⵉ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ 8 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021 28 JULY 2021

ⴰⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵏⵎⵍ ⵉ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ 8 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⵍ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓ...

Read more +

« ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵖⵔ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ » ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ  ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 14 JULY 2021

« ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵖⵔ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ » ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵏⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵔⵊⵉⵙ ⵕⵖⴰⵢ, ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎ...

Read more +

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵅⴼ  ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ, ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⴰⵔ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ 09 JULY 2021

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ, ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⴰⵔ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵅⴼ  ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ, ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⴰⵔ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵕⴰⴷ...

Read more +

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19  ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ 10 AUGUST 2020

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ (ⵙⵎⵎⵙ) ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020 ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ 24 ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓ...

Read more +