“ ⴰⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⴹⵎⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⵙⵓⵙⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ”  ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴱⵕⴰⵢⴰ - ⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 5 ⴷ 6 ⵎⴰⵕⵚ 2024 06 MARCH 2024

“ ⴰⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⴹⵎⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⵙⵓⵙⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ” ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴱⵕⴰⵢⴰ - ⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 5 ⴷ 6 ⵎⴰⵕⵚ 2024

“ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴷ ⵓⵙⵔⵜⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⴹⵎⵉⵏ ⴰⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⴹⵎⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⵙⵓⵙⵖⵜ”, ⴰⵢ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ...

Read more +

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 01 MARCH 2024

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵙⵓⴼⴰ ⵊⵓⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 1 ⵎⴰⵕⵚ 2024,  ⵢⵓⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏ...

Read more +

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⵏⵉ-ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 13 FEBRUARY 2024

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⵏⵉ-ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵣⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ...

Read more +

« ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ » ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⵛⵓⵡ, 6-7 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 08 FEBRUARY 2024

« ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ » ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⵛⵓⵡ, 6-7 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2024

« ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ, ⴰⵎ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ. ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰ...

Read more +

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵢⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⴰ 16 JANUARY 2024

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵢⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⴰ

ⵜⵙⵙⴳⵎⴹ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⵡⵍⴷ ⵎⴷⴷⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 ⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛ...

Read more +

ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵢⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰ 04 JANUARY 2024

ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵢⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰ

ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵕⵓⵡⴰⵏⴷⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴰⵔ 5 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 24. ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵢⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ (RURA) ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵜ ...

Read more +

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022 27 DECEMBER 2023

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵡⵙ, ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022. ...

Read more +

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 19 DECEMBER 2023

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2023, ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵎⵉ ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ...

Read more +

“ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⵢⵓⴷⴼ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ” ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ  ⵡⵓⵖⵔⵉⵡ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵏ ⴼⴰⵙ 08 DECEMBER 2023

“ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⵢⵓⴷⴼ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ” ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵖⵔⵉⵡ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵏ ⴼⴰⵙ

“ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⵢⵉⵡⴷ ⴷⵖⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ  ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ. ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ  ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ” ⴰⵢ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉ...

Read more +

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⴰⵃⵕⴰ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ  ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 06 DECEMBER 2023

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⴰⵃⵕⴰ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵉⵙⵙⴰ ⵄⴰⵙⵍⵓⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 05 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2023, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜ...

Read more +