ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⵙⵙⵓⵎⵓ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ 08 MARCH 2023

ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⵙⵙⵓⵎⵓ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ

ⵉⵖⵜⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⴽⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ, ⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵏ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵎ...

Read more +

ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴳⵎⴰⴹ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ « ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ » 24 FEBRUARY 2023

ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴳⵎⴰⴹ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ « ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ »

ⵙⵙⴳⵎⴹⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉ ⵍⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴷ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵜ...

Read more +

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⴰⵔⵏⵜ  ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵢⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ  ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵜⵍⴰⵢ » ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 22 ⴷ 23 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023 23 FEBRUARY 2023

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵢⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵜⵍⴰⵢ » ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 22 ⴷ 23 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙ « ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵚⴽⵓ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵙⵜⵉⵏⵜ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵢⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⵢ...

Read more +

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ  ⴱⴰⵔⵉⵣ 21 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023 21 FEBRUARY 2023

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ 21 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵉⵏ ⵍⴱⵓⵄⵣⵣⴰⵡⵉ, ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ...

Read more +

ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏⵉⵢⴰⵎⵉ, 12 ⴷ 13 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023 ⵜⵡⵚⵚⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇ 13 FEBRUARY 2023

ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏⵉⵢⴰⵎⵉ, 12 ⴷ 13 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2023 ⵜⵡⵚⵚⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇ

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵔⵅⵅⵓ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵙ “ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴷ...

Read more +

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021 08 FEBRUARY 2023

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021. ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙ...

Read more +

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵀⴰⵛⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⵓⵎⵉⵢⴰ ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ ⵖⵓⵏⴰⵢⵎⴰⵜ, ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 10 JANUARY 2023

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵀⴰⵛⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⵓⵎⵉⵢⴰ ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ ⵖⵓⵏⴰⵢⵎⴰⵜ, ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2023, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⵓⵎⵉⵢⴰ ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ ⵖⵓⵏⴰⵢⵎⴰⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵀⴰⵛⵉⵎⵉⵢⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ...

Read more +

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴳ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ 09 JANUARY 2023

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴳ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ

ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵉⵎⵉ ⴱⵔⵓⵙⴱⵉⵔ ⵎⵓⵕⵉⵜⵜⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ,...

Read more +

« ⴳⴰⵔ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴷⵔⵉⵙ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵏ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ  ⵕⵕⴱⴰⵟ, 27 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2022 27 DECEMBER 2022

« ⴳⴰⵔ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴷⵔⵉⵙ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵏ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, 27 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2022

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ  ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ «...

Read more +

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ RIARC  ⵉ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2022-2024 15 DECEMBER 2022

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ RIARC ⵉ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2022-2024

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ, ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ RIARC , ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2022...

Read more +