ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴻⵜⵍⴼⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2022 09 NOVEMBER 2022

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴻⵜⵍⴼⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2022

ⵉⵙⵙⵓⵖⴼ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵍⴽⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ...

Read more +

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵓⵟⴰⵡⴰ 2-4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 04 NOVEMBER 2022

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵓⵟⴰⵡⴰ 2-4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵜⵉⵙⵙⴰ ⴰⵙⵍⵓⵏ, ⵙⴳ 1 ⴰⵔ 4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵓⵟⴰⵡⴰ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ 2022 ⵏ "ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ" ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯ...

Read more +

ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ « ⴰⴽⵓⴽⴹ ⵉⵜⵜⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵖⵔ ⵉⵎⵉⵣⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⵖⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ »  ⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴰⵢⵣ 03 NOVEMBER 2022

ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ « ⴰⴽⵓⴽⴹ ⵉⵜⵜⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵖⵔ ⵉⵎⵉⵣⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⵖⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ » ⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴰⵢⵣ

« ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵉⵟⵜⴰⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉ - ⵕⴰⴷⵢⵓ, ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ -  ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵎⵉ ⵔⴳⵉⴳⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⵜⴻⵜⵜⵓⵜⵢ ⴰⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵙ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ » ...

Read more +

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ 14 OCTOBER 2022

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 13 ⴷ14 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2022 ⴳ ⴰⵏⵜⴰⵏⵍⵢⴰ ⴳ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ, ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 56 ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ. ...

Read more +

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ  ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ- ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵣ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⵙⵜⴰⵀⵍ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⵔⴳ  ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ  ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴼⵕⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙⴳ 06 OCTOBER 2022

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ- ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ « ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵣ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⵙⵜⴰⵀⵍ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⵔⴳ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴼⵕⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙⴳ

« ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳ ⴷⵉⵖ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵎⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⴰ  ⵏ ⴽⵉⴳ...

Read more +

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ 23 SEPTEMBER 2022

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵢⵓⵙⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ  ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵔⵉⵕⴰⴽ), ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2022, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵓⵎ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰ...

Read more +

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 23 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ 21 SEPTEMBER 2022

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 23 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 23 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ « ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ: ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⴽ...

Read more +

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵙⴰⵃⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ 06 SEPTEMBER 2022

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵙⴰⵃⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵢⵉⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵙⴰⵃⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵓⵏⵉ ⴱⵓⵔⴳⵡⴰⵏ, ⵕⵥⵎⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵓ...

Read more +

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ 05 SEPTEMBER 2022

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵓⵏⵉ ⴱⵓⵔⴳⵡⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵕⵥⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 05 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉ...

Read more +