ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵅⴼ 80 ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴷ ⵉⵏⵓⵔⵓⵣⵏ ⵖⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵇⵇⵍⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ 07 JUNE 2020

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵅⴼ 80 ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴷ ⵉⵏⵓⵔⵓⵣⵏ ⵖⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵇⵇⵍⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ

ⵉⵡⴹⵏⵜ ⴰⵙ ⴷ ⵉ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳⵔ 03 ⴷ 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020, ⴽⵓ ⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⴷ ⵓⵣⵏⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵜⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓⵜⵏ ⴳ ...

Read more +

ⴰⴼⵏⵉⵇ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ : ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⴰⴹ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ 2020 20 MARCH 2020

ⴰⴼⵏⵉⵇ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ : ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⴰⴹ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ 2020

ⵙ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⴰⵏⴰⵖⵉⵣ ⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⴽⵓⴱⵉⴷ-19), ⴷ ⵙ ⵢⵉⴽⵣ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵍⵓⵍⴰⵏ ⵙⴳ ...

Read more +

ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ : ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔ ⵖⵔ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉⴳ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵓⵛⵛⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵏ 18 MARCH 2020

ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ : ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔ ⵖⵔ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉⴳ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵓⵛⵛⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵏ

ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵖⵍⴰⴼ  ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ 17 ⵎⴰⵕⵚ 2020 ⴰⴷ ⵏ ⴰⵡⴹⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵖⵉⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓ...

Read more +

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⵎ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵜ ⴱⵔⴰⵏⵙⴰ ⵍⴰⵜⵉⵏⴰ 18 FEBRUARY 2020

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⵎ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵜ ⴱⵔⴰⵏⵙⴰ ⵍⴰⵜⵉⵏⴰ

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⵜⵙⵏⴱⴳⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2020 ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵓⵎⵓⴽⵓⵙ ⵔⵡⵉⵣ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⵉⵙ ⵉⵏⵔⵉⴽ ⴳⵓⵏⵥⴰⵍ...

Read more +

« ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵖⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ ⵏⵏⵙ» : ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ « ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⵏⵙⵍⴳⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵎⴰⵏⴰⵡ » 11-13 ⴱⵕⴰⵢⵕ, ⵙⴰⵍⵉ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ 11 FEBRUARY 2020

« ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵖⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ ⵏⵏⵙ» : ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ « ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⵏⵙⵍⴳⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵎⴰⵏⴰⵡ » 11-13 ⴱⵕⴰⵢⵕ, ⵙⴰⵍⵉ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ

«  ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⴰⵙⵏⵖⵎⵙⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⵖⵍⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ » ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵜⵏⵏⴰ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰ...

Read more +

« ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ 08 FEBRUARY 2020

« ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2020 ⵉⵙⴷ « ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⴰⵜ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵏⵏⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵉ...

Read more +