ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵍⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ « ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ : ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ » ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, 14 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2022 14 DECEMBER 2022

ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵍⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ « ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ : ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ » ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, 14 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2022

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⴷⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⵜⴰⵢⵀ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ « ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ : ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ...

Read more +

ⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⴱⵍⵖⴰⵔⵉⵓⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 12 DECEMBER 2022

ⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⴱⵍⵖⴰⵔⵉⵓⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵉⵔⵣⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵓⴼⵉⵢⴰ ⴳ ⴱⵍⵖⴰⵔⵉⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴷ 13 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵔⵣⴰ...

Read more +

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵎⵔⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ 02 DECEMBER 2022

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵎⵔⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ...

Read more +

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴰⵍⵓⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ 29 NOVEMBER 2022

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴰⵍⵓⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵏ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽ. ⴰⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ...

Read more +

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⴱⵉⵔⵓ-ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ 24 NOVEMBER 2022

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⴱⵉⵔⵓ-ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 24 ⴷ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ  ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⴱⵉⵔⵓ-ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ (PRAI) ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ...

Read more +

« ⵉⵏⴰⵡⵏ  ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵖⴰⵙ  ⴰⵛⴳⴳⵔ  ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴼⴰⵙ, 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 23 NOVEMBER 2022

« ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵖⴰⵙ ⴰⵛⴳⴳⵔ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ » ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴼⴰⵙ, 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

« ⴰⵎⵢⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵡⴰⴽⵣ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓⵖ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ », ⴰⵢ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙ...

Read more +

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔⴽⵓⵎ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ 17 NOVEMBER 2022

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔⴽⵓⵎ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵎⴰ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ ⴷ ⵎⴰ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 22 ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ (ⴰⵔⴽⵓⵎ...

Read more +

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ ⵜⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ 16 NOVEMBER 2022

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ ⵜⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ

ⵜⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵅⴰⵍⴼⴰⵏ ⴰⵏⵏⵓⵄⴰⵢⵎⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ...

Read more +

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ 12 NOVEMBER 2022

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ

ⵉⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵉⵙⵙⴰ ⵄⴰⵙⵍⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵕⵉⵢⴰⴹ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⴰⵍ-ⵜⴰⵎⵉⵎⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴱⴰⵖⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎ...

Read more +

ⵉⵙⴼⵙⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵕⵉⵢⴰⴹ, ⵉⵔⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 11 NOVEMBER 2022

ⵉⵙⴼⵙⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵕⵉⵢⴰⴹ, ⵉⵔⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵉⵙⵙⴰ ⵄⵙⵍⵓⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 9 ⴰⵔ 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵕⵉⵢⴰⴹ, ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 22 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵜ...

Read more +