ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ : ⴰⴷⴰⴼ ⴰⵏⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ 03 AUGUST 2021

ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ : ⴰⴷⴰⴼ ⴰⵏⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵢⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ...

Read more +

ⴰⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵏⵎⵍ ⵉ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ 8 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021 28 JULY 2021

ⴰⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵏⵎⵍ ⵉ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ 8 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2021

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⵍ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓ...

Read more +

« ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵖⵔ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ » ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ  ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 14 JULY 2021

« ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵖⵔ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ » ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵏⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵔⵊⵉⵙ ⵕⵖⴰⵢ, ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎ...

Read more +

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵅⴼ  ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ, ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⴰⵔ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ 09 JULY 2021

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵅⴼ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ, ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⴰⵔ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵅⴼ  ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ, ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 07 ⴰⵔ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵕⴰⴷ...

Read more +

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19  ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ 10 AUGUST 2020

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ (ⵙⵎⵎⵙ) ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020 ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵖⵎⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ 24 ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓ...

Read more +

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵅⴼ 80 ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴷ ⵉⵏⵓⵔⵓⵣⵏ ⵖⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵇⵇⵍⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ 07 JUNE 2020

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵅⴼ 80 ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴷ ⵉⵏⵓⵔⵓⵣⵏ ⵖⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵇⵇⵍⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ

ⵉⵡⴹⵏⵜ ⴰⵙ ⴷ ⵉ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳⵔ 03 ⴷ 21 ⵎⴰⵢⵓ 2020, ⴽⵓ ⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⴷ ⵓⵣⵏⵏ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵜⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓⵜⵏ ⴳ ...

Read more +

ⴰⴼⵏⵉⵇ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ : ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⴰⴹ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ 2020 20 MARCH 2020

ⴰⴼⵏⵉⵇ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ : ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⴰⴹ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ 2020

ⵙ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⴰⵏⴰⵖⵉⵣ ⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⴽⵓⴱⵉⴷ-19), ⴷ ⵙ ⵢⵉⴽⵣ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵍⵓⵍⴰⵏ ⵙⴳ ...

Read more +

ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ : ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔ ⵖⵔ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉⴳ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵓⵛⵛⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵏ 18 MARCH 2020

ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ : ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵜⵇⵇⴰⵔ ⵖⵔ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉⴳ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵓⵛⵛⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵏ

ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵖⵍⴰⴼ  ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ 17 ⵎⴰⵕⵚ 2020 ⴰⴷ ⵏ ⴰⵡⴹⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵖⵉⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓ...

Read more +

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⵎ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵜ ⴱⵔⴰⵏⵙⴰ ⵍⴰⵜⵉⵏⴰ 18 FEBRUARY 2020

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⵎ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉ ⵓⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵜ ⴱⵔⴰⵏⵙⴰ ⵍⴰⵜⵉⵏⴰ

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ, ⵜⵙⵏⴱⴳⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2020 ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵓⵎⵓⴽⵓⵙ ⵔⵡⵉⵣ, ⴰⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⵉⵙ ⵉⵏⵔⵉⴽ ⴳⵓⵏⵥⴰⵍ...

Read more +

« ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵖⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ ⵏⵏⵙ» : ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ « ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⵏⵙⵍⴳⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵎⴰⵏⴰⵡ » 11-13 ⴱⵕⴰⵢⵕ, ⵙⴰⵍⵉ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ 11 FEBRUARY 2020

« ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵖⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ ⵏⵏⵙ» : ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ « ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⵏⵙⵍⴳⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵎⴰⵏⴰⵡ » 11-13 ⴱⵕⴰⵢⵕ, ⵙⴰⵍⵉ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ

«  ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⴰⵙⵏⵖⵎⵙⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⵖⵍⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ » ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵜⵏⵏⴰ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰ...

Read more +